A D R E S A :

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
905 24 Senica


Tel  : +421 34 697 0111 (operátor)
Fax : +421 34 651 4659

e-mail: info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk


Verejný obstarávateľ : Vojenský technický a skúšobný ústav (VTSÚ)
Sídlo: 905 24 Záhorie 266

Štatutárny zástupca:

Ing. František PETRÁŠ
riaditeľ
odborne spôsobilá osoba VO, reg. číslo: G1887-520-2004
Tel.č.: 034/6970200
petras@vtsu.sk

Kontaktné osoby:

Ing. Karol Morávek PhD.
zástupca riaditeľa
Tel.č.: 034/6970202
moravek@vtsu.sk

Ing. Andrej Medňanský
riaditeľ odboru logistiky
Tel.č.: 034/6970211
mednansky@vtsu.sk

Ing. Róbert Poláček
vedúci skupiny materiálneho zabezpečenia
odborne spôsobilá osoba VO, reg. číslo: G1889-520-2004, administrátor elektronických aukcií
Tel.č.: 034/6970258
polacekr@vtsu.sk

p. Samuel Holý
samostatný odborný referent odborne spôsobilá osoba VO, reg. číslo: G1395-416-2003
Tel.č.: 034/6970221
holy@vtsu.sk

Ing. Lucia Rusňáková
vedúci skupiny ekonomiky
Tel.č.: 034/6970215
rusnakova@vtsu.sk

Ing. Jarmila Tarkošová
odborný referent špecialista odborne spôsobilá osoba VO, reg. číslo: G1888-520-2004
Tel.č.: 034/6970217
Fax: 034/651 4659
jarmila.tarkosova@mod.gov.sk

IČO: 00800902
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000273625/8180
SPRÁVA MAJETKU  >  PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV  ZÁHORIE
AO SKTC - 173
  rozpočtová organizácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky