A D R E S A :

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
905 24 Senica


Tel  : +421 34 697 0111 (operátor)
Fax : +421 34 651 4659

e-mail: info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
je vývojovým a skúšobným zariadením Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Ústav sa od svojho vzniku (1923) zaoberal skúšobníctvom výzbroje a techniky pozemného vojska.

V 70-tych až 80-tych rokoch 20. storočia bola realizovaná rozsiahla výstavba ďalších skúšobných objektov
a modernizácia skúšobných zariadení.

Do zániku ČSFR bol ústav orientovaný prevažne ako skúšobná základňa pre potreby rezortu Ozbrojených síl a
zbrojného priemyslu.

Vznikom Slovenskej republiky ústav preberá i výskumné a vývojové aktivity a stáva sa jedným z výskumno-vývojových
pracovísk Ministerstva obrany SR zabezpečujúcich vývoj a skúšky zbraní, munície a výbušnín.

Ústav má akreditované skúšobné laboratórium pre skúšky uvedených komodít. Je autorizovanou osobou pre
posudzovanie zhody s technickými požiadavkami a je oprávnený vykonávať klasifikáciu výbušných látok a predmetov
v zmysle odporúčaní OSN pre prepravu nebezpečných vecí.

Ústav má taktiež implementovaný systém manažérstva kvality.
VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV  ZÁHORIE
AO SKTC - 173
  rozpočtová organizácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky